20 de junio de 1412

Los compromisarios reciben en la tarde de este día la siguiente carta-misiva del Parlamento de Valencia:

» Als molt Reverents honorables e molt savis senyors los nou qui sou en lo Castell de Casp per declarar e publicar nostre Rey e senyor. = Molt Reverents e molt honorables e savis senyors. Com de part vostra per letra dada en lo Castell de aquexa vila a VIII dels presents mes e any nos sia stat dit exhortat e pregat que prestament vos trametessem nostres ambaxadors per hoyir publicacio e delcaracio de nostre ver Rey e senyor per justicia segons forma dels Capitlos sobre la dita raho fets en Alcanyz, a la qual vos responem que complint per obra la dita vostra letra havem pogut, en tant que ab la ajuda de nostre Senyor Deu los dits nostres ambaxadors se partiran daçi dema e continuaran lur cami tro sien aqui davant vosaltres molt Reveerents assignada la dita benaventurada publicacio e declaracio de nostre just Rey e senyor, pregant e exortant vos que aquella al dia consignat infalliblemente se faça per mosaltres com sia cosa que absobiran desig speram, attes los grans bens que sen seguiran, e los mals que pendran sedacio per aquella als quals no pot esser dat compte alcu. Et tinga la santa Trinitat tots temps en comanda les vostres Reverents honorables e savies persones. Scrita en Valencia e sagellada ab lo segell del Reverend bisbe de Valencia a XV de Juny any M CCCC XII. = Lo parlament general del Regne de Valencia aparellat a vostre honor».

Posted in Caspe 2012, Historia del Compromiso, Sexto Centenario | Tagged as: , ,

Los comentarios están cerrados.